Asielzoekers op vakantie naar het land dat ze ontvlucht zijn.

Steeds meer vluchtelingen blijken nadat ze in Nederland asiel hebben aangevraagd op vakantie te gaan naar het land waarvan ze hebben beweerd gevlucht te zijn omdat hun leven daar gevaar liep.

Een motie waarin de regering werd opgeroepen om het verblijfsrecht van deze vakantievierders in te trekken was echter al in 2009 door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer verworpen.

Een soortgelijke motie werd op 14 oktober 2021 verworpen naar aanleiding van de vele honderden Afghaanse asielzoekers die in hun land van herkomst op vakantie c.q. familiebezoek waren.

Ook asielzoekers uit Eritrea blijken massaal op vakantie te gaan naar hun geboorteland waar volgens hun asielverhaal hun leven ernstig wordt bedreigd.

Gerard