Alle berichten door Gerard de Boer

Nederlandse regering was medeschuldig aan de vele slachtoffers van de Watersnoodramp in 1953.

Door de geallieerde bombardementen in de herfst van 1944 op Duitse Bunkers om de toegang naar Antwerpen veilig te stellen, hadden de toch al in slechte staat zijnde Zeeuwse dijken het nog eens extra zwaar te verduren gekregen. Na de bevrijding vonden talrijke deskundigen, waaronder dr. ir. Johan van Veen, dan ook dat de dijken met spoed hersteld moesten worden, want een ramp lag op de loer. Maar daar was op dat moment geen geld voor omdat de koloniale oorlog in Nederlands-Indië ruim 830 miljoen gulden per jaar kostte.

(Klikken om te vergroten.)Veen

In september 1948 werd er zelfs 2 miljard gulden voor uitgetrokken. Dus het herstel van de dijken moest nog maar even uitgesteld worden, vond de regering, want het wingewest Indië moest koste wat het kost behouden blijven.

Zeeland1

Na bijna vijf jaar vergeefse strijd werd Nederlands-Indië op 27 december 1949 officieel de Republiek Indonesië. Maar nu moesten de meer dan 125.000 Nederlandse soldaten nog naar Nederland worden vervoerd. En ook dat kostte een kapitaal. Pas medio 1951 was het troepentransport afgerond.

En waar de deskundigen al jaren voor gewaarschuwd hadden werd bewaarheid toen tijdens een hevige storm in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 de nog steeds niet herstelde dijken doorbraken. Een groot deel van Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden liep onder water, waarbij meer dan 1800 mensen en duizenden dieren verdronken. 100.000 mensen verloren hun huis en bezittingen. Opgeofferd om Nederlands koloniale wingewest te behouden. Ook het dagblad De Waarheid was die mening toegedaan. Volgens die krant had de ramp niet hoeven te gebeuren wanneer de dijken waren verhoogd, maar het herstel van het koloniale gezag werd voor de ‘wederopbouw’ blijkbaar van groter belang geacht.

Zeeland2

Zeeland3

Gerard

Over de executie van Willem Röell en de zwijgende prins Bernhard.

Toen de Oranjes in mei 1940 de benen namen naar Engeland, bleef Bernards particuliere secretaris jhr. Willem G. Röell in Nederland achter om de bezittingen van de Prins te beheren. Tevens had Röell de geheime fondsen in beheer voor het formeren van een legertje bestaande uit achtergebleven adelborsten. De bedoeling van Bernhard was dat bij een eventuele terugtrekking van de Duitse troepen er een keurtroep klaar zou staan om de zaak over te nemen en Nederland te behoeden voor een eventuele communistische machtsovername.
Op paleis Het Loo kreeg Röell via een radiozender regelmatig instructies van prins Bernhard, die zich bediende van de codenaam ‘Oom Willy’. Ook enkele in 1940 en 1941 gedropte Nederlandse agenten kregen van ‘Oom Willy’ instructies mee voor Röell. Voorts konden zij bij hem een beroep doen op geld uit de geheime fondsen.
In maart 1942 werd Röell echter gearresteerd en voorgeleid aan SS-Obergruppenführer Rauter, maar door tussenkomst van de NSB-topman Rost van Tonningen – wiens zwager Dolf in Wageningen met Röell had gestudeerd – en na zijn officierswoord aan Rauter te hebben gegeven geen illegaal werk meer te verrichten, werd Röell vrijgelaten. Maar vanuit paleis Het Loo ging hij gewoon weer door met het radiocontact met de Prins in Londen.
Op 1 april 1942 werd Röell wederom gearresteerd. Rauter was woedend dat Röell zijn erewoord als officier had gebroken. Ruim vier maanden later, op 29 augustus 1942, werd hij alsnog gefusilleerd.
Uit latere vrijgegeven geheime stukken van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de Londense periode van de Nederlandse ballingenregering heeft prins Bernhard indertijd zijn contacten met Röell steeds geheim gehouden. Want toen er medio 1942 een grote kans bestond om middels een spionnenruil in het neutrale Zweden Röell vrij te krijgen, hield de Prins zowel tegenover premier Gerbrandy als de minister van Buitenlandse zaken Van Kleffens zijn mond. Daardoor waren zij van het een en ander totaal niet op de hoogte. Blijkbaar vond Bernhard het instandhouden van zijn eigen geheime netwerk belangrijker dan de uitwisseling van zijn secretaris tegen een in Engeland vastzittende Duitse spion.

Roell1

Roell2

De zus van Willem Röell, jkvr. Catharina Röell, is overigens op 12 december 1995 vermoord.

Roell3

Gerard

Nederlandse regering hield jodenjagende burgemeester de hand boven het hoofd.

Zonder daartoe opdracht te hebben gekregen heeft de Barneveldse burgemeester Westrik tijdens de Duitse bezetting op eigen initiatief razzia’s georganiseerd op onderduikers en verzetsmensen, waarbij door hem ook 27 joden aan de Sicherheitsdienst (SD) zijn overgedragen voor transport naar Westerbork.
Bij één van die razzia’s op 5 oktober 1942 werd bij de familie Dekkers op de Stroeërweg 17 te Voorthuizen – waar een aantal joden ondergedoken zat – een joods meisje dat zich daar gillend van angst verzette door burgemeester Westrik eigenhandig van de trappen naar beneden gesleurd (zie Tweede Kamerverslag Goedhart). Een paar achtergelaten koffers met kledingstukken en een bedrag van 1200 gulden moest mevrouw Dekkers op 8 oktober 1942 aan de burgemeester afstaan. Niemand van de door hem eigenhandig opgepakte joden is na de oorlog teruggekomen.
Na de bevrijding werd Westrik door de Politieke Opsporingsdienst gearresteerd, maar door ingrijpen van de minister van Binnenlandse Zaken Louis Beel duurde het arrest maar één dag. Volgens de minister waren er geen steekhoudende beschuldigingen tegen Westrik ingebracht. Wel was Beel van mening dat enige gedragingen van de heer Westrik sterke afkeuringen verdienden, en dat hij met zijn houding tegenover joden fouten had gemaakt, maar dat er geen reden was om aan zijn goede trouw te twijfelen. (zie Tweede Kamerverslag Beel). Westrik was namelijk geen lid geweest van de NSB…..
Na tot 17 december 1945 geschorst te zijn geweest, kon Westrik dus gewoon aanblijven als burgemeester van Barneveld.
Verontwaardigd schreef de voormalige verzetskrant De Waarheid op 13 april 1946: ‘Zij, die de burgemeester de hand boven het hoofd houden, doen dit zeker niet uit trouw jegens Westrik, maar omdat zij, zelf bijna stuk voor stuk niet zuiver op de graat, zeer best weten dat met de arrestatie van de burgemeester ook hun rol uitgespeeld is’.
In mei 1946 is Westrik op eigen verzoek eervol ontslagen.

Hieronder het Tweede Kamerlid Goedhart tijdens het debat over burgemeester Westrik.

Westrik1

De reactie van minister Beel.

Westrik2

In het onderstaande artikel uit De Waarheid wordt gesproken over 23 joden, maar dat moet 27 zijn (zie Tweede Kamerverslag Goedhart).

Westrik3

Westrik4

Gerard

Merkwaardig besluit over de Nederlandse nationaliteit door de regering-Drees.

In 1953 werd door de regering van PVDA-premier Willem Drees besloten om de circa 40.000 mannen met hun gezinsleden – waarvan de mannen tijdens de bezetting in vijandelijke staats-of krijgsdienst waren getreden – binnen twee jaar hun Nederlanderschap terug te geven dat hen na de bevrijding was ontnomen.

01

Maar deze regeling gold niet voor de Nederlandse oud-Spanjestrijders die voor de oorlog met de Internationale Brigades tegen de  nationalisten van generaal Franco hadden gevochten.  Dit ondanks het feit dat deze groep tijdens de Duitse bezetting vaak een toonaangevende rol in het verzet had gespeeld. Zij bleven statenloos.

02

In hetzelfde jaar werden ook Nederlanders die in dienst waren van buitenlandse consulaten van de ene op de andere dag ook statenloos omdat ze zonder goedkeuring ‘in vreemde staatsdienst’ waren getreden. En dat terwijl menigeen al jarenlang op deze consulaten werkzaam was en er aanvankelijk geen goedkeuring was geëist.
Zo moesten in september 1953 alleen al in Rotterdam alle Nederlandse receptionistes, telefonistes en typistes van de consulaten van Amerika, Frankrijk, Noorwegen en Spanje opnieuw een verzoek tot naturalisatie indienen. En aangezien dat nogal wat tijd vergde, konden deze statenloze vrouwen in de tussentijd dus geen beroep meer doen op de rechten die aan een nationaliteit verbonden waren, zoals stemmen, trouwen, reizen, etc.

03

Gerard

Amerikaanse ‘napalm-piloten’ kregen op paleis Soestdijk een hartelijke ontvangst.

Terwijl begin 1966 door de Amerikaanse terreurbombardementen op dichtbevolkte woonwijken, scholen en ziekenhuizen inmiddels al 400.000 Noord-Vietnamese mannen, vrouwen en kinderen om het leven waren gekomen (bron: New York Times), bleef de Nederlandse regering pal achter het Amerikaanse Vietnam-beleid staan.

01

02

03

Op maandag 21 november 1966 werden zelfs twee Amerikaanse Vietnam-piloten op de vliegbasis Soesterberg voor hun oorlogsmisdaden beloond met een hoge onderscheiding. ‘Helden in de lucht’, kopte een jubelende Telegraaf.

04

Nadat de kapel van de Koninklijke Luchtmacht nog een paar vrolijke marsen had gespeeld, werden de gedecoreerde ‘helden’ door een enthousiaste prins Bernhard ontvangen op paleis Soestdijk.

05

Gerard

Schuldige en onschuldige ‘moffenmeiden’.

Moffenmeiden of moffenhoeren werden ze genoemd. De vrouwen en meisjes die tijdens de bezetting een relatie hadden aangeknoopt met een Duitse soldaat. Na de bevrijding zijn duizenden van hen onder het toeziend oog van een joelende menigte in het openbaar mishandeld, kaalgeschoren en besmeurd met pek.

00a

Filmpje:

00b

JulDuitser

Maar ook menig vrouw of meisje die nog nooit met een Duitser was omgegaan is in de meidagen van 1945 vernederd. Vaak waren het jaloerse ex-partners of rancuneuze buren die hadden rondgebazuind dat de betreffende vrouw of meisje ‘een moffenhoer’ was. Nadat achteraf was gebleken dat ze geheel onschuldig waren, kregen ze een pruik voor hun kaalgeknipte hoofdjes. Soms gevolgd door een rehabilitatie in de plaatselijke krant. Maar voor een enkeling kwam het te laat omdat zij kort na de zware vernedering een einde aan haar leven had gemaakt.

01

marietje

Ook zijn er vlak na de bevrijding tientallen verzetsvrouwen, die tijdens de oorlog relaties hadden aangeknoopt met Duitse officieren om inlichtingen los te krijgen die voor het verzet van groot belang waren, publiekelijk mishandeld en kaalgeschoren.

(Klikken voor vergroting)

03

Aangezien het gedrag van de gemiddelde Nederlander tijdens de bezetting vrij slap en meegaand is geweest, wordt de volkswoede die indertijd op de ‘moffenmeiden’ werd gekoeld ook wel gezien als een stuk overschreeuwen van het eigen falen en verdringing van het eigen schuldgevoel.

04

Clipboard03

05

Gerard

Diplomatiek berichtenverkeer in 1944 over het SS-lidmaatschap van prins Bernhard.

Hieronder twee stukken die in januari 2010 zijn vrijgegeven door het Nationaal Archief in Den Haag.

Op 15 september 1944 telegrafeert de Nederlandse ambassadeur in Washington, Alexander Loudon, aan het ministerie van Buitenlandse Zaken:

‘Plotseling duiken in de U.S.A., vooral New York Herald Tribune, berichten op dat prins Bernhard lid zou zijn geweest van de SS. Dit zou kunnen wijzen op duistere georganiseerde actie om positie Z.K.H. te ondermijnen mede in verband recente benoeming van de Prins (tot bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten op 3 september 1944 – GdB). Om aangelegenheid niet controversieel te maken acht ik het niet gewenst hiertegen officieel stelling te nemen; ik wil echter particulieren aanmoedigen verontwaardigde ingezonden stukken te schrijven. Wilt seinen of U hiermede akkoord gaat en mij zoveel mogelijk materiaal toezenden om ook eventuele verdere aantijgingen tegen te gaan.’ LOUDON 529

15SEPT

De volgende dag, 16 september 1944, telegrafeert de minister van Buitenlandse zaken Eelco van Kleffens vanuit zijn Londense verblijfplaats:

‘Ik maak hieruit op dat U wellicht niet bekend is dat betrokkene inderdaad korte tijd lid is geweest van een SS hulpdienst, waaraan hij, wellicht om erger te voorkomen, toen niet kon ontkomen. Merk op dat dit plaats had geruime tijd vóór zijn huwelijk. Akkoord hiertegen niet officieel stelling te nemen.
Gezien waarheid acht ik ongeraden ingezonden stukken te laten schrijven. Vraag mij af of berichten berust op boek Paneth over Koningin, waarin dit feit vermeld wordt. Kan N.I.B. iets doen om verdere verspreiding van dit boek tegen te gaan?’. Van Kleffens. 

16SEPT

Opmerking: Het boek waar Van Kleffens naar verwijst is ‘Oueen Wilhelmina Mother Of The Netherlands’ door Philip Paneth (1943), waarin Bernhards SS-lidmaatschap wordt vermeld. Het is de Nederlandse ambassade in Washington echter niet gelukt om verdere verspreiding van dit boek tegen te gaan.

Zie ook mijn artikel: Omgetoverd van een jong invloedrijk lid van Hitlers lijfwacht in een Prins der Nederlanden.

Gerard

Over NAVO-Luns (NSB-stamboeknummer 5399) en het ‘staatsgreep-plan’ medio jaren ’70.

Nadat sinds 1955 voormalige Duitse Nazi’s, waaronder de oorlogsmisdadigers Speidel, Heusinger en Von Kielmansegg hoge NAVO-posten toegewezen hadden gekregen  – zie mijn artikel: Over het werven van Duitse Nazi’s bij de NAVO – kwam begin maart 1979 aan het licht dat ook de Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO, en voormalig minister van Buitenlandse Zaken,  Joseph Luns een geestverwant was geweest van Hitler, Goebbels en Mussert.

Luns1

Luns2

Luns3

Echter, een jaar nadat de katholieke kerkleiding in Nederland het lidmaatschap van de NSB had verboden, en een maand voordat de Nederlandse bisschoppen per herderlijk schrijven hadden aangekondigd dat aan NSB’ers in het vervolg de heilige sacramenten zouden worden geweigerd, heeft de vroom-gelovige katholiek Luns zich in april 1936 laten uitschrijven. Blijkbaar dus niet omdat hij tot inkeer was gekomen.

Luns4

Saillant detail is, dat Luns rond 1975 is benaderd door hoge Nederlandse NAVO-officieren in Brussel in een poging via hem greep te krijgen op de politieke ontwikkelingen in Nederland. Ze deden een beroep op hem om zich ‘als sterke man’ aan het hoofd van een politieke beweging te zetten met als voornaamste doel ‘het rode gevaar’ te keren, zoals ze het toenmalige Kabinet-Den Uyl noemden. Luns is kort daarna naar Den Uyl gestapt om hem te waarschuwen. Met een ‘aanbeveling’ om maar niet teveel op Defensie te bezuinigen…….
De coup is uiteindelijk niet doorgegaan en er zijn geen maatregelen tegen de betrokken officieren genomen.

Luns5

Gerard.

Het misverstand over “Gaat u maar rustig slapen”.

Het is nog steeds een hardnekkig misverstand als zou de toenmalige premier Colijn het bovenstaande aan de vooravond van de Duitse inval in Nederland in mei 1940 hebben gezegd. Niets is minder waar. Ten eerste was Colijn in 1940 geen minister-president meer (dat was toen De Geer) en ten tweede heeft Colijn dit op de avond van 11 maart 1936 voor de radio gezegd. Dus ruim 4 jaar voordat ons land werd bezet. De radiorede van Colijn ging toen over het feit dat vanwege de internationale toestand de dienstplichtigen van twee regimenten, namelijk de winterploeg infanterie en het regiment wielrijders, die op 14 maart 1936 zouden afzwaaien, tot nader order langer in dienst moesten blijven. Maar dat was volgens Colijn niet iets waar men zich al te veel zorgen om hoefde te maken, zodat men rustig kon gaan slapen. Overigens zwaaiden de twee regimenten een paar maanden later, op 16 mei en 16 juni 1936, alsnog af.

Slapen1

Colijn

Slapen2

Slapen3

Slapen4

Gerard

 

 

Over de AIVD, de moord op Theo en het bezoek van de koningin aan een Marokkaans buurthuis om de boel bij elkaar te houden.

In december 2003 verklaarde de toenmalige minister van Justitie Piet Hein Donner in de Tweede Kamer dat de AIVD geen terroristen mocht opsporen.

Gogh1

Gogh2

Nog geen jaar later werd op dinsdag 2 november 2004 in de Amsterdamse Linnaeusstraat Theo van Gogh door de 26-jarige jihadist Mohammed Bouyeri afgeslacht. Van Gogh werd door hem van korte afstand met acht kogels beschoten, waarna hij met een groot kapmes  zijn keel doorsneed. Vervolgens stak Bouyeri het mes tot aan de ruggengraat in Van Goghs borst.
Overigens had de AIVD al een heel dossier over de moordenaar aangelegd, maar daar was het bij gebleven.

Gogh3

In plaats van een bezoek te brengen aan de diepbedroefde ouders van Theo, ging koningin Beatrix 10 dagen later, op vrijdag 12 november 2004, thee drinken in het Marokkaanse jongerencentrum Argan aan de Amsterdamse Jan Tooropstraat om samen met de toenmalige burgemeester Cohen “de boel bij elkaar te houden”.

Filmpje:

Gogh4

Saillant detail is dat het betreffende jongerencentrum in oktober 2014 nog in opspraak is geraakt omdat de voorman van de extremistische moslimbeweging Hizb-ut-Tahrir was uitgenodigd voor een debat.
Nadat burgemeester Van der Laan in een brief d.d. 9 oktober 2014 had geschreven dat de gemeente Amsterdam haatzaaien niet wenste te faciliteren via de 300.000 euro subsidie die het jongerencentrum Argan ontving, werd het debat afgelast.

Gogh5

theo2016

Gerard