Koningin Wilhelmina schafte in 1932 ons democratisch gekozen volkslied af.

Aangezien men na de Franse tijd in 1814 behoefte had aan een nationaal volkslied werd in 1816 door admiraal Van Kinsbergen een wedstrijd georganiseerd, waarbij het Nederlandse volk zijn eigen volkslied kon kiezen. In 1817 werd ‘Wien Neerlands Bloed’ – dat was gecomponeerd door Johann Wilms op een gedicht van Hendrik Tollens – met zeer grote meerderheid door de Nederlanders gekozen als het officiële Nederlandse volkslied. Echter, in augustus 1932 werd het democratisch gekozen volkslied op bevel van koningin Wilhelmina afgeschaft en vervangen door het Oranjelied ‘Wilhelmus’.

01

Iedere Nederlander werd verplicht dit lied te kennen, en op de scholen werd het erin gestampt. Kinderen die het niet wilden zingen, of het van thuis niet mochten (in de regel kinderen uit ‘rode’ gezinnen) werden van school gestuurd. Aanvankelijk voor de duur van 3 dagen, maar voorgoed indien ze halsstarrig bleven weigeren.

02

Maar er waren destijds ook scholen waar bewust geen aandacht aan het ‘Wilhelmus’ werd geschonken. Met name in Friesland waar ze hun eigen volkslied “Fryslân Boppe” trouw wilden blijven, maar ook daar werd de druk dusdanig opgevoerd dat ook de Friezen er niet meer onderuit konden komen.

04

Op Koninginnedag in 1932 (destijds nog op 31 augustus) kreeg de politie opdracht er streng op toe te zien dat het ‘Wilhelmus’ werd gespeeld. Nadat was gebleken dat een militaire kapel in Utrecht toch het ‘Wien Neerlands Bloed’ had gespeeld, volgde er een diepgaand onderzoek door de legerautoriteiten.

03

Voor de goede orde: de eerste twee regels van ons oorspronkelijke volkslied (“Wien Neerlands bloed door de aderen vloeit; Van vreemde smetten vrij”) had niets met racisme te maken, maar met de jarenlange Franse bezetting (“vreemde smetten”).

Gerard

Advertenties

Oranjegezindheid werd zwaar bestraft.

Aan het einde van de 18e eeuw werd de in enorme weelde levende stadhouder Willen V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen door de destijds uitgeknepen bevolking dusdanig gehaat dat tijdens de Bataafse Republiek – die één dag na de vlucht van de Oranjes op 19 januari 1795 was uitgeroepen – ieder vorm van Oranjegezindheid met geweld de kop werd ingedrukt. Personen die met oranje kokardes en/of andere oranje tekens liepen werden gearresteerd en doodgeschoten als ze op de vlucht sloegen. Dat gold trouwens ook voor het roepen van “Oranje Boven” en het zingen van Oranjeliederen. Het leger kreeg van luitenant-generaal Herman Willem Daendels de opdracht om gebouwen waar een oranje vlag wapperde in brand te steken en te laten afbranden. Zelfs als het kerken betrof.

Gerard

01

02

Operatie Zwarte Tulp: De Nederlandse betrokkenheid bij de staatsgreep van Bouterse.

Nederlandse officieren waren het brein achter de staatsgreep die op 25 februari 1980 Desi Bouterse in Suriname aan het bewind bracht. Daarnaast hebben zij tijdens en na de staatgreep een actieve rol gespeeld in Suriname. In een zeer vertrouwelijk rapport d.d. 7 september 1981, dat is opgesteld door majoor Koen Koenders van de Contra-Inlichtingendienst (CID), en ondergetekende heeft ingezien, wordt gesteld dat de toenmalige Nederlandse militaire attaché in Suriname, kolonel Hans Valk, niet alleen de geestelijke vader van de coup-Bouterse was, maar dat hij al in 1979 getracht had een aantal Surinaamse officieren ertoe aan te zetten zich van de gekozen Surinaamse regering-Arron te ontdoen. Toen de officieren (genoemd worden de namen van de luitenants Bottse, Van Roy en Cairo) op zijn voorstellen niet ingingen, probeerde Valk het verder bij de onderofficieren. Met de groep rond Desi Bouterse vond Valk een williger oor. Samen met de kapiteins Arnold Clements en Kees Briaire van de Nederlandse militaire missie in Suriname, dat overigens onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse ambassade viel, zou Valk de Surinaamse onderofficieren met raad en daad hebben bijgestaan bij het plegen van de coup. Een uur na de geslaagde staatsgreep, aldus nog steeds het CID-rapport, bevonden de plegers van de coup zich ten huize van kapitein Arnold Clements. Ook Valk heeft zich na de staatsgreep nog direct met de Surinaamse politiek bemoeid. In een kazernekamertje heeft hij Bouterse door wekenlange gesprekken ‘opgeleid’ tot leider van Suriname. De Nederlandse ambassadeur in Suriname, jhr. Max Vegelin van Claerbergen, die op de hoogte was met de activiteiten van Valk en de andere Nederlandse officieren, heeft er daarna nog met kracht naar gestreefd hun aandeel in de coup in de doofpot te houden. Overigens werd Valk 3 maanden later (mei 1980) inlichtingenofficier bij het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.

01

02

En mocht u zich nog afvragen of ook de Nederlandse overheid bij de staatsgreep betrokken is geweest dan moet u (‘in verband met het belang van de Staat of zijn bondgenoten’) wachten tot 2060. Pas dan worden alle stukken van 1980 tot 1984 openbaar gemaakt. In ieder geval heeft de vroegere Surinaamse president Venetiaan in december 2002 over de staatsgreep gezegd: “Het is gebeurd vanuit een kleine achterkamer in Nederland en gecoördineerd door een zekere Valk”.

03

04

De mysterieuze dood van klokkenluider Peter Meyer.

Een van degenen die goed op de hoogte was van de rol van de Nederlandse officieren, het handelen van het Nederlandse ministerie van Defensie en van de regering in Den Haag, was de ambassade-medewerker Peter Meyer die in buitenlandse dienst van Defensie naar Paramaribo was uitgezonden. En hij wist ook alles over ‘Operatie Zwarte Tulp’. Nadat Peter Meyer in het najaar van 1981 in Nederland was teruggekeerd werd hij constant geschaduwd door de Militaire inlichtingendienst, werd zijn telefoon afgetapt en probeerde men hem op allerlei manieren dwars te zitten. Saillant detail is dat de in opspraak geraakte Joris Demmink – voordat hij in 1982 naar Justitie overging – destijds Suriname-coördinator op het ministerie van Defensie was. Kort nadat de Peter Meyer in 1983 had verklaard dat Nederlandse officieren een leidende rol hadden gespeeld bij de coup-Bouterse stierf hij 15 juni van dat jaar, bij wat de politie een ‘eenzijdig ongeval’ noemde. De nieuwe Volkswagen van Peter zou op de Westlandseweg in Delft plotseling stuurloos zijn geraakt. Hij werd 33 jaar. Vlak voor zijn dood had hij nog tegen zijn broer Hans gezegd het gevoel te hebben dat hem iets zou overkomen: “Ik ben mijn leven niet meer zeker. De Nederlandse staat zou er heel wat voor over hebben als mij een ongeluk zou overkomen. Ze zijn hier nog erger dan de KGB”. Ondanks dat er al meer getwijfeld werd over de oorzaak van het ongeval maakte het ministerie van Defensie bekend “geen enkele aanleiding te zien nader onderzoek te gelasten naar de achtergronden van de dood van Meyer”.

05

06

07

08

09

Gerard

Het Nazi-orkest van de VARA.

The Ramblers onder leiding van Theo Uden Masman, en sinds 1933 het huisorkest van de VARA, heeft na de Nederlandse capitulatie in mei 1940 onder meer optredens verzorgd voor de Wehrmacht, Duitse liefdadigheidsinstellingen en NSB-avonden. Om de Duitse bezetter tegemoet te komen werden de joodse orkestleden Sem Nijveen en Sal Doof ontslagen. Sem Nijveen heeft nog weten onder te duiken en de oorlog overleefd, maar Sal Doof is gedeporteerd naar het vernietigingskamp Sobibor waar hij op 9 juli 1943 is vermoord. Tot groot enthousiasme van hun NSB-publiek traden The Ramblers ook op voor Frontzorg, een instelling dat onder meer belast was met het sturen van pakketten, sigaretten en post naar de Nederlandse Waffen-SS’ers aan het Oostfront.

Verzetskrant Je Maintiendrai:

431008

Hieronder The Ramblers en hun publiek tijdens een optreden op 5 november 1943 in het Amsterdamse Concertgebouw. Ze speelden daar onder een enorm banier met de tekst ‘FRONTZORG IS EREPLICHT’ met rechtsboven de wolfsangel van de NSB.

01

02

Ondanks hun verregaande collaboratie met de Nazi’s gaven The Ramblers vlak na de bevrijding weer vrolijk een aantal concerten in Utrecht, Den Haag en in het Amsterdamse concertgebouw. Dit tot grote woede van veel voormalige verzetsstrijders. In Amsterdam stond voor de aanvang van het concert een brede haag van hen opgesteld die de musici begroetten met “Sieg Heil”. De bezoekers van de voorstelling kregen een pamflet in de handen gedrukt ondertekend door ‘Oud Illegalen’, waarin werd opgeroepen tot een boycot van deze ‘Frontzorghelden’. Korte tijd later werden The Ramblers het podium afgejaagd.

03

04

Desondanks bleef dit foute orkest nog jarenlang het huisorkest van de VARA. De laatste uitzending voor de radio was op zaterdag 11 april 1964 van 12:00 uur tot 12:30 uur vanuit de VARA-studio 3.

05

Saillant detail is dat Ramblers-trompettist/arrangeur Jack Bulterman, die na de oorlog nog opgesloten heeft gezeten in het NSB-kamp Crailoo omdat hij thuis Duitse officieren ontving, later de arrangeur en begeleider werd van onder andere The Blue Diamonds, Ronnie Tober, Willeke Alberti en Anneke Grönloh.

bulterman

Gerard

Nederland was te vol.

Toen eind 1949 de Nederlandse bevolkingsomvang de ‘gevaarlijke grens’ van bijna 10 miljoen inwoners had bereikt vond de regering, onder leiding van PVDA-premier Willem Drees, dat de tijd was aangebroken dat men beter kon gaan emigreren want “Nederland werd te vol”. Begin 1950 merkte Drees op dat “een deel van ons volk  het moet aandurven zijn toekomst te zoeken in grotere gebieden dan eigen land”.

(Klikken om te vergroten.)

Drees1950

Ook koningin Juliana wees er in 1950 in de troonrede op: “De sterke bevolkingsgroei en de beperktheid van de beschikbare grond blijven een krachtdadige bevordering der emigratie eisen”.

01

De overheid maakte het dan ook gemakkelijk door voor de emigranten vaak de overtocht te betalen plus enkele honderden guldens zakgeld mee te geven. Met deze ‘oprotpremie’ emigreerden alleen al in de jaren ’50 meer dan een half miljoen Nederlanders naar Zuid-Afrika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Toen tijdens het bezoek van koningin Juliana aan Prescott (Canada) in april 1952 een journalist haar vroeg of de emigratie naar Canada zou worden voortgezet, werd dit door haar beaamd “omdat dit noodzakelijk was om het hoofd te bieden aan de overbevolking”.

02

03

Maar  vanwege de agressieve politiek van de regering-Drees in verband met de kwestie Nieuw-Guinea kreeg het ‘overbevolkte Nederland’ vanaf medio jaren ’50 er nog eens ruim 300.000 mensen uit Indonesië bij toen iedereen met de Nederlandse nationaliteit (waaronder ondergetekende) het land moest verlaten.

Maenkom

Aangezien de Nederlandse regering, met de PVDA voorop, deze repatrianten liever zag gaan dan komen, werd er besloten om ze te laten emigreren naar Brazilië. De bedoeling was om ze daar ergens onder te brengen in een gebied langs de Amazone. “Want daar is een klimaat dat deze mensen eigen is”, aldus de toenmalige regeringscommissaris B.W. Haveman (PVDA) in de media.

05

Uiteindelijk is van dit plan niets terechtgekomen.

06

Mede doordat de werkgevers in de jaren ’60 en ’70 behoefte hadden aan goedkope arbeidskrachten uit voornamelijk Marokko en Turkije begon de bevolking nogmaals sterk te groeien. Er werden in genoemde landen zelfs wervingskantoren geopend om de mensen, en later hun gezinnen, naar Nederland te halen.

Nadat in 1973 de grens van 13 miljoen inwoners was overschreden, gingen in politiek Den Haag weer alle alarmbellen rinkelen. In een brief d.d. 15 mei 1973 schreef minister-president Joop den Uyl dat de overbevolking een groot probleem vormde “voor de verbetering of zelfs het handhaven van de kwaliteit van het leefmilieu”. De overheid diende dan ook een actieve bevolkingspolitiek te voeren, zoals verantwoorde gezinsplanning, aldus de brief. Alleen werd er in de praktijk niets aan bevolkingspolitiek gedaan en ging de massa-immigratie gestaag door.

UylOverbevolking

Toen Nederland in 1979 uiteindelijk circa 14 miljoen inwoners telde, herhaalde de koningin in haar troonrede nogmaals dat Nederland vol was. Ja, zelfs ten dele overvol, maar er werd niet meer opgeroepen om te gaan emigreren. Ook werd het woord ‘bevolkingspolitiek’ niet meer genoemd.

07

Op  21 maart 2016 om 11:40 uur overschreed Nederland het aantal van 17 miljoen geregistreerde (!) inwoners en werd daarmee het dichtstbevolkte land van Europa met ruim 500 inwoners per vierkante kilometer, waarvan de Randstad ruim 1270 inwoners per vierkante kilometer telt.  Koplopers zijn hier Amsterdam en Den Haag. Daar wonen respectievelijk ruim 5000  en 6300 inwoners per vierkante kilometer.

08

Jarenlange massa-immigratie heeft er inmiddels voor gezorgd dat de autochtone Nederlanders in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag al een minderheid zijn.

CBSAdamHaagRdamMinderheid

Zie ook mijn artikel: ‘Immigratie maakt onze verzorgingsstaat onhoudbaar’.

Gerard

Over de Krim.

Bij een opkomst van 82.7% hebben op 16 maart 2014 circa 1,9 miljoen kiezers (is 96.6%) middels een referendum massaal voor aansluiting bij Rusland gekozen. Hiermee werd de situatie van voor 1954 weer hersteld. In dat jaar besloot Sovjet-president Nikita Chroetsjov (zelf een Oekraïner), tot groot ongenoegen van 80% van de bewoners, de Krim weg te gegeven aan de Oekraïne. Hiermee overtrad hij zelfs de eigen wetten van de Sovjet-Unie. Onder de Sovjet-wetgeving kon grondgebied namelijk alleen met toestemming van de Opperste Sovjets in elk van de betrokken republieken worden overgedragen van de ene naar de andere deelrepubliek. Aangezien dat niet is gebeurd, was het op dat moment een flagrante schending van de geldende wetgeving.

Krim

KrimElsevier

Gerard

EU-Oeralbestormer Hallstein.

Na de Tweede Wereldoorlog stond een grote groep voormalige Duitse Nazi’s aan de wieg van de EU. De meest beruchte onder hen was Walter Hallstein (1901-1982), een jurist die onder Hitler furore had gemaakt. In 1942 ging hij het leger in en diende als reserveofficier in Noord-Frankrijk bij de 709ste Infanterie-Division. Na D-Day werd Hallstein tijdens de Slag om Cherbourg in juli 1944 door een Amerikaanse legereenheid gevangen genomen en verbleef tot november 1945 in het krijgsgevangenkamp Camp Cosmo in de Amerikaanse staat Mississippi.
Na zijn terugkeer in Duitsland kreeg Hallstein in 1950 een diplomatieke functie op het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, waar inmiddels alweer 80% van de ambtenaren uit voormalige leidende Nazi’s bestond. In de tijd dat Hallstein op dit ministerie werkzaam was, heeft hij zich ingezet voor de vrijlating van alle door het Neurenbergse tribunaal veroordeelde oorlogsmisdadigers en het ‘bevrijden’ van Europa tot aan de Russische Oeral.

hall1

In januari 1958 werd Hallstein door de Europese regeringsvertegenwoordigers van Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux benoemd tot de eerste voorzitter van de Commissie van de EEG  (de voorloper van de EU), waar hij beschouwd werd als de minister-president van Europa. Zijn einddoel was nog steeds een verenigd Europa tot aan de Oeral, dat tot op de dag van vandaag door veel Brusselse expansionisten wordt aangehangen.

hall2

Uiteraard kon Hallstein indertijd ook rekenen op veel sympathie van prins Bernhard.

BennoHall

Gerard

VERBORGEN GESCHIEDENISSEN EN ANDERE FEITEN