Stemming Tweede Kamer over uitzending Nederlandse dienstplichtigen naar Oekraïne.

Aangezien verscheidene politici, waaronder minister Hoekstra, voor herinvoering van de opkomstplicht zijn, bleek op 7 maart 2023 een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer het geen probleem te vinden als Nederlandse dienstplichtigen ook in Oekraïne tegen de Russen gaan vechten.

Gerard

Over de werving van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders.

De centrumrechtse kabinetten bestaande uit KVP, ARP, CHU (in 1980 opgegaan in het CDA) en de VVD zijn in de vorige eeuw begonnen met het massaal werven van arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko en het naar Nederland halen van hun gezinnen en huwelijkspartners.

1963-1965: Kabinet-Marijnen, bestaande uit KVP, ARP, CHU en VVD:
Wervingsovereenkomst met Turkije (1964). In de steden Ankara en Istanbul werden wervingskantoren geopend om ongeschoolde Turken uit met name het midden en zuidoosten van Turkije te werven.

1967-1971: Kabinet-De Jong, bestaande uit KVP, ARP, CHU en VVD:
Wervingsovereenkomst met Marokko (1969). In de steden Rabat en Casablanca werden wervingskantoren geopend om met name ongeschoolde Marokkanen uit het Rifgebergte te werven. Tevens werd in 1968 door het kabinet-De Jong een nieuwe immigratiewet ingevoerd. Daarin stond specifiek een clausule waardoor gezinshereniging voor het eerst mogelijk werd en dat Marokkanen die werkloos raakten niet teruggestuurd hoefden te worden.

1973-1977: Kabinet-Den Uyl, bestaande uit PvdA, KVP, ARP, D66 en PPR (in 1991 opgegaan in GroenLinks):
Einde van de wervingen van Turken en Marokkanen in 1973, maar door de gezinshereniging – dat door het Kabinet-De Jong was besloten – kwamen er tijdens dit Kabinet meer Turkse en Marokkaanse immigranten naar Nederland dan alle wervingen van de voorgaande jaren tezamen.

1977-1981: Kabinet-Van Agt/Wiegel, bestaande uit CDA en VVD:
Eerste ontwerp-minderhedennota van vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Hans Wiegel (VVD) waarin onder andere bepaald werd dat Nederland zich zou moeten ontwikkelen tot een multiculturele samenleving en dat de autochtone Nederlandse meerderheid zich zou moeten aanpassen aan de nieuwe situatie.

1982-1986: Kabinet-Lubbers, bestaande uit CDA en VVD:
Definitieve presentatie van de minderhedennota door minister van Binnenlandse Zaken Koos Rietkerk (VVD). Tevens verscheen de nota van de staatssecretaris van Justitie Virginie Korte-Van Hemel (CDA) waarin het recht op toelating van huwelijkspartners van arbeidsmigranten werd erkend.

Gerard

Oekraïnese vluchtelingen mogen vakantievieren in eigen land.

Oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne krijgen van de Nederlandse overheid een sticker in hun paspoort zodat ze heen en weer kunnen reizen tussen Nederland en hun thuisland voor vakantie, familiebezoek, etc. zonder hun verblijfsvergunning te verliezen.

Video:

Overigens mag iedere vluchteling met een permanente verblijfsvergunning van onze regering naar het land van herkomst gaan waar – volgens hun asielverhaal – hun leven ernstig gevaar loopt (familiebezoek, vakantie). Klik hier voor de verklaring van staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) op 14 oktober 2021.

Gerard

De omgekeerde vlag

Het blauw-wit-rood gold van oorsprong als noodsignaal voor de scheepvaart. Hieronder een Nederlands marine-eskader met de omgekeerde driekleur nadat matroos Bender in 1846 overboord was gevallen.
Op de voorgrond het marinefregat Zr.Ms. Prins van Oranje met op de achtergrond het marinekorvet Zr.Ms. Juno.

Schilderij ‘Man overboord’ van Louis Meijer, 1846 – Scheepvaartmuseum, Amsterdam, met uitvergroting door ondergetekende (afbeelding aanklikken).

Over de overboord gevallen matroos der 2e klasse Bender.

De 26-jarige bekwame matroos Philipp Wilhelm Bender bevestigde op zaterdag 1 augustus 1846 op de Middellandse Zee een zeil aan de stuurboordzijde van het marinefregat Zr.Ms. Prins van Oranje, maar verloor zijn evenwicht en viel in zee. Het schip waarschuwde de andere schepen van de vloot door middel van het visueel noodsignaal. De vlag werd naar beneden gehaald, omgekeerd en weer gehesen. In plaats van rood-wit-blauw was de volgorde nu blauw-wit-rood. Er werd nog met een sloep naar de matroos gezocht, maar hij werd niet meer gevonden.

De betekenis van de huidige omgekeerde vlag.

De kleuren van onze driekleur staan voor rood = het volk, wit = de kerk en blauw = de adel en de regenten. Door nu het blauw bovenaan te voeren wordt gesymboliseerd dat de regenteske regering zich dusdanig ver boven het volk verheven voelt dat men hier wel tegen in verzet moet komen.
Davied van Berlo, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde, heeft het als volgt omschreven:
“Ergens zie je nog wel de link met het verleden. Demonstranten vinden dat het land in nood verkeert en dat zaken niet goed lopen. In zekere zin roepen ze om hulp, net als de bemanning van een schip eeuwen geleden. In ieder geval komt de vlag op zijn kop terug bij protesten rond meerdere thema’s. Het wordt dus langzamerhand een soort protestvlag, waar verschillende groepen elkaar vinden in hun wantrouwen richting de overheid.”

Gerard

Boeren moeten wijken voor woningbouw.

Vanwege de ongebreidelde massa-immigratie is veel boerenland nodig om zowel de migranten als de eigen bevolking te kunnen huisvesten.

Minister De Jonge had al in juli 2020 duidelijk gemaakt dat we de komende jaren ‘geweldig gaan groeien’ en maar liefst 1 miljoen inwoners er bij krijgen. Deze passen niet meer in de Randstad, dus zal er in ‘de regio’ geïnvesteerd moeten worden.

“Weilanden leegtrekken”, noemde premier Rutte het.

Ook minister Van der Wal heeft toegegeven dat het het uitkopen van boeren nodig is om woningen te bouwen.

Inmiddels komt in de Noordoostpolder op het land van een uitgekochte boer al een aanmeldcentrum voor asielzoekers.

De regering heeft overigens de steun van een overgrote meerderheid van de Tweede kamer die de moties over het niet gedwongen onteigenen van boeren heeft verworpen.
Hieronder de moties van 12 oktober 2021 tot en met 28 juni 2022 (aanklikken voor vergroting).

Tot slot nog een overzicht van de bevolkingstoename van 2015 tot en met het eerste kwartaal van 2022 met daaronder de prognose tot 2040.

Gerard

Aantal autochtone Nederlanders daalt, terwijl het aantal allochtonen sterk stijgt.

Het aantal autochtone Nederlanders loopt al jaren terug door onder andere meer sterfgevallen dan geboortes. Dat het aantal inwoners blijft toenemen komt volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau door immigratie en het geboorteoverschot bij mensen met een niet-westerse achtergrond.

Zo is blijkens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond van 2015 tot en met het eerste kwartaal van 2022 met 83.633 personen gedaald, terwijl het totaal aantal inwoners met een migratieachtergrond met 773.579 personen is gestegen.

Gerard

Wet verplaatsing bevolking is weer van kracht.

Vanwege de zeer grote toevloed van vluchtelingen is op 1 april 2022 de Wet verplaatsing bevolking van 10 juli 1952 weer van kracht geworden. Met deze wet kunnen gemeenten, bedrijven en Nederlandse burgers gedwongen worden vluchtelingen op te vangen.

De oproep aan de regering om de opvang niet af te dwingen is op dinsdag 12 april 2022 door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer verworpen.

Opmerking.

Vlak voordat de wet weer in werking zou treden sloot Hubert Bruls (voorzitter Veiligheidsberaad) op 21 maart 2022 het eventueel gedwongen huisvesten van vluchtelingen niet uit, waarbij het niet gepermitteerd kon worden door bijvoorbeeld wel voor een Oekraïner te kiezen maar niet voor een Syriër. “Het zal en/en moeten zijn”, aldus Bruls.

Video.

In het uiterste geval is het zelfs mogelijk dat woningeigenaren verplicht worden om een ruimte in hun huis beschikbaar te stellen aan vreemdelingen en ze zelfs te onderhouden (artikel 7 van de Wet verplaatsing bevolking).

In mei 2022 hoopte oud-advocaat Frank Stadermann nog dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel “onverwijld” zou verwerpen. Helaas heeft op 7 juli 2022 een overgrote meerderheid toch voorgestemd.

Vooralsnog heeft de Koning op 31 maart 2022 alleen Artikel 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking getekend, waarbij burgemeesters de wettelijke taak krijgen zorg te dragen voor de opvang van vluchtelingen in hun gemeenten, zoals fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud en medische zorg. Artikel 7 van de wet (het verplicht inkwartieren) is nog buiten beschouwing gelaten, maar het valt niet uit te sluiten dat het in het uiterste geval de volgende stap zal zijn indien de regering geen raad meer weet hoe de enorme stroom vluchtelingen onder te brengen.

Gerard

Nieuwbouwwijk voor asielzoekers.

In het Friese Burgum worden asielzoekers, waarvan het merendeel is uitgeprocedeerd, sinds 1 september 2021 gehuisvest in een complete nieuwbouwwijk bestaande uit 63 woningen. De rijtjeshuizen zijn voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en vloerverwarming. Opgebracht door de Nederlandse belastingbetaler, waaronder de vele woningzoekenden die al jaren op de wachtlijst staan.

Video:

Gerard

VERBORGEN GESCHIEDENISSEN EN ANDERE FEITEN