EU-lidmaatschap wordt toch niet in de Grondwet verankerd.

Om een Nederlandse uittreding van de EU bijna onmogelijk te maken hadden de D66-leden Rob Jetten en Kees Verhoeven een wetsvoorstel ingediend om het EU-lidmaatschap in de Grondwet vast te leggen. Het voorstel werd echter op donderdagavond 25 februari 2021 door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer verworpen. Alleen D66, GroenLinks en 50PLUS hadden voor het wetsvoorstel gestemd.

Gerard

Linkse partijen tegen oppakken en uitzetten van illegale oorlogsmisdadigers.

Blijkens documenten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) werden tot en met 2019 in een aantal gemeenten – waaronder Groningen, Rotterdam, Leiden en Den Haag- illegale asielzoekers, die in hun thuisland oorlogsmisdaden hadden gepleegd, op kosten van de belastingbetaler opgevangen en verzorgd.
Op donderdag 19 december 2019 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer – met uitzondering van de linkse partijen – een motie aangenomen waarbij de regering verzocht werd per direct over te gaan tot het oppakken, vastzetten en uitzetten van oorlogsmisdadigers.

Zie ook: Jihadisten mogen naar Nederland terugkomen.

Gerard

Over artikel I, vrijheid van meningsuiting en ‘positieve discriminatie’.

In 1983 werd de Grondwet ingrijpend herzien. Met name artikel I (de antidiscriminatiebepaling) die met name door het optreden van de communistische fractie van de CPN tot stand is gekomen.

Voor 1983 was artikel I overigens een opsomming van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden (Suriname was weliswaar al sinds november 1975 onafhankelijk, maar het stond tot 1983 nog steeds in de Grondwet als zijnde Nederlands grondgebied).

In een toelichting werd door de toenmalige regering naar voren gebracht “dat artikel I van de nieuwe Grondwet de Nederlandse samenleving drastisch zal veranderen”. En dat is gebleken. Met name waar het de vrijheid van meningsuiting betrof. Zelfs een aantal politici, waaronder Hans Janmaat (CP/CD), Pim Fortuyn (LPF) en Geert Wilders (PVV), hebben dat aan den lijve ondervonden. Met artikel I in de hand is regelmatig getracht hen monddood te maken.

Overigens wordt artikel I – met name door de overheid – regelmatig en zonder consequenties geschonden. Onder de noemer ‘positieve discriminatie’ worden bepaalde bevolkingsgroepen opzettelijk bevooroordeeld bij de toelating tot opleidingen of arbeidsplaatsen wanneer er sprake is van gelijke geschiktheid. Ook het met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan asielzoekers met een verblijfstatus – terwijl Nederlanders al vele jaren op de wachtlijst staan – is een flagrante schending van artikel I van de Grondwet. Het gaat zelfs al zo ver dat ouders met kinderen, die door omstandigheden dakloos zijn geraakt, worden doorverwezen naar de daklozenopvang omdat statushouders voorrang genieten. Voor meer informatie, zie: Nederlanders worden zwaar gediscrimineerd op de sociale woningmarkt.

Gerard

PVV niet schuldig aan val Rutte I.

Op zaterdag 21 april 2012 kwam het kabinet-Rutte I – bestaande uit VVD, CDA en PVV – ten val, nadat de besprekingen in het Catshuis over verdere bezuinigingen waren mislukt. Nog steeds wordt er beweerd dat de PVV schuldig is aan deze breuk omdat PVV-fractieleider Geert Wilders tijdens de onderhandelingen zou zijn “weggelopen”, maar in februari 2017 bekende de toenmalige CDA-minister van Defensie Hans Hillen dat de val van het kabinet-Rutte I absoluut niet aan de PVV te wijten was geweest, maar als argument is gebruikt om tot een cordon sanitaire te komen.
Nadat een paar jaar later de PVV in maart 2017 met 20 zetels (1,3 miljoen stemmen) de tweede partij van het land was geworden, werd Geert Wilders door Mark Rutte ook niet betrokken bij de kabinetsonderhandelingen.

Hieronder de opmerkelijke uitspraak van voormalig CDA-minister van Defensie Hans Hillen op 9 februari 2017 over de val van het kabinet-Rutte I.

Gerard

En de massa-immigratie blijft maar doorgaan.

In de jaren 2010 – 2019 zijn ruim driekwart miljoen niet-westerse allochtonen in Nederland toegelaten. Deze massa-immigratie heeft de belastingbetaler al meer dan 100.000.000.000 euro gekost. En er blijkt geen einde aan te komen.

Het bovenstaande werd tijdens het NOS-Verkiezingsdebat op vrijdag 26 februari 2021 tegenover de lijsttrekkers Wopke Hoekstra (CDA) en Mark Rutte (VVD) nog eens herhaald.

Verkiezingsdebat op 11 maart 2021.

Opmerking: De totale nettokosten van de massa-immigratie heeft de belastingbetaler over de jaren 1995-2019 overigens in totaal 400.000.000.000 euro gekost. Klik hier voor het hele rapport.

Centraal Bureau voor de Statistiek, periode januari 2016 – Januari 2021. Het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond is teruggelopen, terwijl het aantal inwoners met een migratieachtergrond sterk is gestegen (afbeelding aanklikken voor vergroting).

VVD-Amsterdam in 2017:

D66 in 2020:

In juli 2020 maakte CDA-vicepremier Hugo de Jonge nog eens duidelijk dat Nederland de komende jaren er nog eens 1 miljoen inwoners bij krijgt.

Zie ook:

Geschiedenis van de massa-immigratie in Nederland.

Nederlanders worden zwaar gediscrimineerd op de woningmarkt.

Gerard

Asielzoekers op vakantie naar het land dat ze ontvlucht zijn.

Steeds meer vluchtelingen blijken nadat ze in Nederland asiel hebben aangevraagd op vakantie te gaan naar het land waarvan ze hebben beweerd gevlucht te zijn omdat hun leven daar gevaar liep.

Een motie waarin de regering werd opgeroepen om het verblijfsrecht van deze vakantievierders in te trekken was echter al in 2009 door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer verworpen.

Een soortgelijke motie werd op 14 oktober 2021 verworpen naar aanleiding van de vele honderden Afghaanse asielzoekers die in hun land van herkomst op vakantie c.q. familiebezoek waren.

Ook asielzoekers uit Eritrea blijken massaal op vakantie te gaan naar hun geboorteland waar volgens hun asielverhaal hun leven ernstig wordt bedreigd.

Gerard